ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนธันวาคม 2554)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและศูนย์แลกเปลี่ยนและรับบริจาควารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข บริจาคหนังสือและวารสารให้แก่ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อช่วยเหลือ โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดชัยนาท ที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยมีจำนวน 3 โรงเรียนดังนี้
1) โรงเรียนวัดสิงห์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
2)โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
3)โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
วันที่ 14 ธันวาคม 2554 น. ณ ห้อง P116 (จำนวน 874 เล่ม พร้อมสื่อเสริมการเรียนการสอน 3 รายการ / วารสารจำนวน 349 เล่ม)