ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนมิถุนายน 2554)

อบรม การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการด้วย Turnitin2 (สำหรับอาจารย์และบุคลากร) รุ่นที่ 3
23 มิถุนายน 254 เวลา 13:30-16:30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114