ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนมิถุนายน 2554)

ฝึกอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ webmaster ของภาควิชาสรีรวิทยา จำนวน 3 คน
22 มิถุนายน 254 เวลา 13:00-16:00 น. ณ ห้อง P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์