ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนมิถุนายน 2554)

บรรยายและฝึกอบรมการสืบค้นฐานข้อมูล ให้แก่นักศึกษาปริญญาตรี (ปี 3-4) ของภาควิชาชีววิทยา
28 มิถุนายน 2554 ณ ห้อง P115 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์