ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนมิถุนายน 2554)

บรรยายการสืบค้นข้อมูลสาขาเคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์ ให้แก่นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเคมี จำนวน 20 คน
17 มิถุนายน 254 เวลา 9:00-11:00 น. ณ ห้อง P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์