ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนพฤษภาคม 2554)

พิธีเปิดร้านนายอินทร์ สาขา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (สาขาที่ 174) อย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 โดยมีพิธีเปิดในห้องประชุม K102 การเสวนานักเขียน "ผลงานและแรงบันดาลในการเขียนหนังสือ" โดยคุณจิระนันท์ พิตรปรีชา (เจ้าของรางวัลซีไรต์ประจำปี 2532)
และ คุณอุทิศ เหมะมูล (เจ้าของรางวัลซีไรต์ประจำปี 2552)

บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ได้มอบหนังสือมูลค่า 100,000 บาท และรองศาสตราจารย์ ดร. ประหยัด โภคฐิติยุกต์ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา ได้มอบหนังสือ ANIMAL ให้แก่ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

คุณเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) คุณศิวะพร ชมสุวรรณ กรรมการผู้จัดการบริษัท อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด ตัดริบบิ้นร่วมกับ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์