ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนมีนาคม 2554)

อบรมการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin2 รุ่นที่ 4 (สำหรับนักศึกษา)
วันที่ 23 มีนาคม 2554 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114