ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนมิถุนายน 2554)

ให้การต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการใช้บริการ IT Help Desk ของห้องสมุด
22 มิถุนายน 254 เวลา 13:00-14:00 น. ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ชั้น 2 ตึกฟิสิกส์