ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนตุลาคม 2554)

การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ Fast Track to Scientific Databases
สำหรับรายวิชา SCID 518 : Generic Skills in Science Research (กลุ่มที่ 3 จำนวน 50 คน) วันที่ 6 ตุลาคม 2554 เวลา 9:00-11:00 น.