ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนกรกฎาคม 2554)

บุคลากรศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 10 คน
และนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัย Universiti Teknologi Mara (UiTM) ประเทศมาเลเซีย 2 คน เยี่ยมชมและดูงานห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
14 กรกฎาคม 2554 เวลา 13:00-15:00 น.