ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนกรกฎาคม 2554)

บุคลากรงานสารสนเทศจำนวน 5 คน ร่วมกับคณะผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน
(หัวหน้างาน และบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์สอบภาษาอังกฤษ TOIEC) รวมทั้งสิ้น 37 คน ศึกษาดูงาน Curtin University, Perth ประเทศออสเตรเลีย
27-31 กรกฎาคม 2554