ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนตุลาคม 2554)

คณะนักเรียนระดับประถมศึกษาและครู ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 สำหรับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ
จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วันที่ 10 ตุลาคม 2554 เวลา 9:45-11:30 น.