ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนพฤศจิกายน 2554)

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยบูรพา ฝึกงาน ระยะเวลา 3 เดือน
ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 - 12 กุมภาพันธ์ 2555