ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนพฤษภาคม 2554)

การสร้างแบบประเมินออนไลน์ด้วย Google Docs รุ่นที่ 2
วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114