ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนมิถุนายน 2554)

บรรยายเรื่อง "SJR (SCImago Journal Rank) และดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารชนิดต่างๆ" ให้แก่ผู้แทนคณะ/สถาบันจำนวน 250 คน จาก 35 ส่วนงาน
ในการประชุมชี้แจงและรายงานการประเมินสถานภาพ ตามตัวบ่งชี้ สกอ./สมศ.
เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จัดโดยกองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี
วันที่ 24 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมณัฐ ภมรประวัติ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

[ ภาพบรรยากาศทั้งหมดของงาน ]