ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนพฤษภาคม 2554)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ วารสาร จำนวน 230 ชื่อเรื่อง เป็นจำนวน 710 เล่ม
ให้กับห้องสมุดศูนย์มะเร็ง ลพบุรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554