ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมภาพันธ์ 2554)

CEO ของบริษัท DHL ประเทศไทย บริจาคหนังสือสำหรับเด็ก จำนวน 44 ชื่อ 939 เล่ม
ให้แก่ ศูนย์บริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อนำไปบริจาคต่อให้เด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนที่ขาดแคลน
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554