ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนมิถุนายน 2554)

บรรยายและฝึกอบรมการใช้โปรแกรม endnote อย่างถูกต้อง สำหรับนักศึกษาปริญญาโทและเอก ของภาควิชาชีววิทยา จำนวน 33 คน
27 มิถุนายน 254 เวลา 9:00-11:00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114