ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมภาพันธ์ 2554)

บรรยายพิเศษเรื่อง วารสารอิเล็กทรอนิกส์ : การบริการและนำเสนอ
ให้แก่นิสิตภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 30 คน
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554