ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนสิงหาคม 2554)

อบรม การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin2 รุ่นที่ 6 (สำหรับนักศึกษา)
25 สิงหาคม 2554 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง P114