ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนกรกฎาคม 2554)

คุณอภิชัย อารยะเจริญชัย บรรยายประกอบ รายวิชา 2206241: ทรัพยากรสารนิเทศและบริการอ้างอิง
ในหัวข้อ "การให้บริการอ้างอิงเชิงรุก" ให้แก่นิสิตภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาตรี จำนวน 15 คน และนิสิตปริญญาโท จำนวน 1 คน
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย