ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนธันวาคม 2554)

คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับโล่พระราชทานรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2553
ประเภท อาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ"ตึกกลม (อาคารเรียนรวม)" จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2554