ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนตุลาคม 2554)

การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ Fast Track to Scientific Databases
สำหรับรายวิชา SCID 518 : Generic Skills in Science Research (กลุ่มที่ 2 จำนวน 50 คน)