ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนตุลาคม 2554)

การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ Fast Track to Scientific Databases
สำหรับรายวิชา SCID 518 : Generic Skills in Science Research (กลุ่มที่ 1 จำนวน 50 คน)
วันที่ 3 ตุลาคม 2554 เวลา 13:00-15:00 น.