ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนกันยายน 2554)

นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 9 คน มาบริจาคหนังสือตาม
โครงการ "แสงสว่างทางปัญญามาสู่น้อง" ตามรายวิชา จิตอาสา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554