ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนตุลาคม 2554)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและศูนย์แลกเปลี่ยนและรับบริจาควารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
บริจาคหนังสือและวารสารให้แก่หน่วยงานต่างๆ จำนวน 3 แห่ง

6 ตุลาคม 2554 สโมสรโรตาแรคท์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอรับบริจาคหนังสือเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนบ้านคลองบอนและ
โรงเรียนบ้านหีนลอยเมย ต.บอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ (หนังสือจำนวน 449 เล่ม )

12 ตุลาคม 2554 บริษัท พี เค.ซิลเวอร์ กรุ๊ป จำกัด ขอรับบริจาคหนังสือเพื่อช่วยเหลือ
โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2 จ.ยโสธร (หนังสือจำนวน 579 เล่ม)