ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนสิงหาคม 2554)

อบรม การสร้างภาพกราฟิกประกอบรายงาน โปสเตอร์ผลงานวิชาการ ด้วย Adobe Illustrator รุ่นที่ 1
31 สิงหาคม 2554 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง P114