ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนธันวาคม 2554)

การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ Literature search and guide to using Stang Mongkolsuk Library services.
สำหรับรายวิชา SCBT605 : Technique in Biotechnology
วันที่ 19 ธันวาคม 2554 เวลา 13:30-16.30 น.ณ ห้อง P114