ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนสิงหาคม 2554)

ศูนย์บริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือและรายงานวิจัยให้
ห้องสมุดโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลก ตำบลมะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
25 สิงหาคม 2554