ภาพข่าวและกิจกรรม

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
25 ธ.ค. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่ โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
20 ธ.ค. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับหนังสือจาก ศูนย์ธุรกิจ SME ธนาคารกสิกรไทย

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
20 ธ.ค 6.2

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่ โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
20 ธ.ค. 62

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2562 ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12 ธ.ค. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่ มูลนิธิวิจัยและบริการการศึกษาเพื่อสาธารณะ (Frep Foundation)

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
4 ธ.ค. 62

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงาน Meet The Team: ประชาคมคณะวิทยาศาสตร์ พบคณบดีและผู้บริหาร

- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
4 ธ.ค. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับหนังสือจาก นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
4 ธ.ค. 62

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
26-27 พ.ย. 62

บุคลากรงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “UX / UI Design”

- สถาบันวิจัยประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล
14 พ.ย. 62

ดร.เยาวรินทร์ นครภักดี ภาควิชาพยาธิชีววิทยา และ Prof. Seiji Okada จาก Kumamoto University เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
13 พ.ย. 62

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
12 พ.ย. 62

การใช้โปรแกรม Mendeley เพื่อสร้างบรรณานุกรมและเครือข่ายงานวิจัย รุ่นที่ 2

13:30-15:30 P114
6 พ.ย. 62

อบรมการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยเครื่องมือกลาง (CIF) เรื่อง การจัดทำภาพข่าวกิจกรรม โดยใช้ WordPress

10.00-12.00 P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
24 ต.ค. 62

ประชุมผู้ดูแลเว็บไซต์ เรื่อง "Share & Learn การพัฒนาเว็บไซต์ในปีงบประมาณ 2563"

10.30-13.00 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
21 ต.ค. 62

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ และร่วมฟังปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 25

- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
12 ต.ค. 62

ดร.พินัย สิริเกียรติกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมทีมงานบันทึกภาพตึกกลมและอาคารเรียน

- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
11 ต.ค. 62

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
26 ก.ย. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่
โรงเรียนบ้านปากคลอง 31 จังหวัดนครนายก

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
25 ก.ย. 62

งานสารสนเทศฯ ร่วมงาน "วิทยากษีณานุสรณ์ 62"

12.00-13.00 P114
20 ก.ย. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่
โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง จังหวัดบุรีรัมย์

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
4 ก.ย. 62

อบรมการสร้างเว็บไซต์ งานบริหารและธุรการและงานตรวจสอบภายใน โดยใช้ WordPress

12.00-13.00 P114
3 ก.ย. 62

บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การจัดทำคลังความรู้จดหมายเหตุดิจิทัล"

- อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
2 ก.ย. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับหนังสือจาก
กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
29 ส.ค. 62

บุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
27-29 ส.ค. 62

Mini Bookfair ครั้งที่ 12

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
21 ส.ค. 62

งานสารสนเทศฯ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
21 ส.ค. 62

โครงการแบ่งปันความรู้ เรื่อง "การใช้ Microsoft Office Word"

12.00-13.00 P114
20 ส.ค. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่
โรงเรียนบ้านหลุมข้าว จังหวัดลพบุรี

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
17 ส.ค. 62

งานสารสนเทศฯ จัดสัมนา ประจำปี 2562

- จ.ฉะเชิงเทรา
14 ส.ค. 62

งานสารสนเทศฯ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
13 ส.ค. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่
โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย จังหวัดอุดรธานี

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
9 ส.ค. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับหนังสือจาก
กลุ่ม ลูกพี่ Jennis BNK48 Fanclub และเพจ ก็อยากถ่าย

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
8 ส.ค. 62

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
6 ส.ค. 62

อบรมการปรับปรุงเว็บไซต์งานวิจัย โดยใช้ Visual Studio Code

13.30-16.00 P114
2 ส.ค. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
2 ส.ค. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
1 ส.ค. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่
สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
1 ส.ค. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับหนังสือจาก
สำนักงาน กสทช.

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
30 ก.ค. 62

รศ. ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง ภาควิชาเคมี ให้สัมภาษณ์ทีมงานรายการสารคดี กระจกหกด้าน

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
30 ก.ค. 62

IOP Publishing - Enhance your research

10:00-11:30 P114
26 ก.ค. 62

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
22 ก.ค. 62

อบรมการสร้างเว็บไซต์หน่วยเครื่องมือกลาง (CIF) โดยใช้ WordPress

13.30-16.00 P114
19 ก.ค. 62

อบรมการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อตกแต่งภาพ ประกอบรายวิชา SCPL291

09.00-12.00 P114
10 ก.ค. 62

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงาน 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
2 ก.ค. 62

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการเลือกวารสารสู่ความสำเร็จในการตีพิมพ์"

09.00-16.00 P114
1 ก.ค. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับหนังสือจาก
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
28 มิ.ย. 62

อบรมการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 33

13:30-15:00 P114
28 มิ.ย. 62

อบรมการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อตกแต่งภาพ ประกอบรายวิชา SCPL291

09.00-12.00 P114
26-28 มิ.ย. 62

บุคลากรสารสนเทศฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 39 (39th WUNCA)

- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
25 มิ.ย. 62

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
21 มิ.ย. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
20 มิ.ย. 62

คณะกรรมการ AUN-QA สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
20 มิ.ย. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับหนังสือจาก
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 24

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
7 มิ.ย. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับหนังสือจาก
บริษัท สยามนนท์ กรุ๊ป จำกัด

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
31 พ.ค. 62

ศาสตราจารย์ ดร.ดิษยา รัตนากร เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
29 พ.ค. 62

เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X9 ขั้นสูง รุ่นที่ 20

13.30-16.00 P114
29 พ.ค. 62

Patent searching with Scopus

09.00-11.00 P114
24 พ.ค. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่
ชมรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหิดล

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
23 พ.ค. 62

บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าดูงานระบบประตูอัตโนมัติ

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
21 พ.ค. 62

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดี กิจกรรมตอบคำถาม ครั้งที่ 5 ในโอกาส 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
16 พ.ค. 62

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X9" รุ่นที่ 68

13.30-16.00 P114
15 พ.ค. 62

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงาน 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2/2562

- หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
13 พ.ค. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่
สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้านพิชิตใจ)

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
8 พ.ค. 62

อบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 29

13.30-16.00 P114
7 พ.ค. 62

โครงการแบ่งปันความรู้ผู้ดูแลเว็บไซต์ เรื่อง "การจัดทำเว็บไซต์ด้วย Bootstrap" รุ่นที่ 2

09.00-16.00 P114
2 พ.ค. 62

การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อตกแต่งภาพ ประกอบรายวิชา SCPL291 นิทัศน์ทางวิทยาศาสตร์

13.30-16.00 P114
2 พ.ค. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่
ดร.โชคธำรงค์ จงจอหอ จากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
30 เม.ย. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับหนังสือจาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (AIS)

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
30 เม.ย. 62

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การใช้ MS Word สำหรับเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์ รุ่นที่ 13

13.30-15.30 P114
29 เม.ย. 62

โครงการแบ่งปันความรู้ผู้ดูแลเว็บไซต์ เรื่อง "การจัดทำเว็บไซต์ด้วย Bootstrap" รุ่นที่ 1

09.00-16.00 P114
25 เม.ย. 62

การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อตกแต่งภาพ ประกอบรายวิชา SCPL291 นิทัศน์ทางวิทยาศาสตร์

13.30-16.00 P114
23 เม.ย. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับหนังสือจาก นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
19 เม.ย. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับหนังสือจาก นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
10 เม.ย. 62

SCAN606 Advanced Topics in Cellular and Structural Biology

13.30-16.00 P114
9 เม.ย. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับหนังสือจาก
บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
9 เม.ย. 62

บุคลากรสารสนเทศฯ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์

- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
4 เม.ย. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
4 เม.ย. 62

ต้อนรับคณะกรรมการ AUN-QA สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
4 เม.ย. 62

การใช้โปรแกรม Mendeley เพื่อสร้างบรรณานุกรมและเครือข่ายงานวิจัย

- P114
4 เม.ย. 62

บุคลากรสารสนเทศฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงาน 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2562

- ห้องประชุมหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
3 เม.ย. 62

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
2 เม.ย. 62

กิจกรรมตอบคำถามครั้งที่ 2 ในโอกาส 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
29 มี.ค. 62

บุคลากรสารสนเทศฯ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 หลักสูตร "การทำ SEO แบบมืออาชีพ : Backlink Strategy" 

- คณะศิลปศาสตร์
26 มี.ค. 62

National University of Malaysia (UKM) เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
25 มี.ค. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับหนังสือจาก นักศึกษาสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
22 มี.ค. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
19 มี.ค. 62

ประชุมผู้ดูแลเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

13.30-15.30 ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
14 มี.ค. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับหนังสือจาก โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 พร้อมกับเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
11 มี.ค. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
2 มี.ค. 62

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 61 ของการก่อตั้ง และ 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

10.00-12.00 ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
1 มี.ค. 62

กิจกรรมตอบคำถามครั้งที่ 1 ในโอกาส 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
22 ก.พ. 62

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 13

- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
21 ก.พ. 62

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 13

- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
20 ก.พ. 62

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 13 และพิธีเปิด

- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
14 ก.พ. 62

รับบริจาคตำราวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเอเชียน

- ม.เอเชียน จ.ชลบุรี
13 ก.พ. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
มอบหนังสือ ให้แก่กลุ่มคนรักเด็ก เพื่อสนับสนุนโครงการทำห้องสมุดให้เด็ก ๆ

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
13 ก.พ. 62

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X8 " (English Version) รุ่นที่ 14

13.30-16.00 P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
25 ม.ค. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่
โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง จังหวัดนครราชสีมา

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
24 ม.ค. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับหนังสือจาก นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
23 ม.ค. 62

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X8 รุ่นที่ 13

13.30-16.00 P114
15 ม.ค. 62

บุคลากรงานพัฒนาและสร้างประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยี ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
9 ม.ค. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่
เจ้าหน้าที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
4-6 ม.ค. 62

บุคลากรสารสนเทศฯ ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2562

- จังหวัดนครราชสีมา

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง