ภาพข่าวและกิจกรรม

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
25 ธ.ค. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่ โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
20 ธ.ค. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับหนังสือจาก ศูนย์ธุรกิจ SME ธนาคารกสิกรไทย

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
20 ธ.ค 6.2

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่ โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
20 ธ.ค. 62

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2562 ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12 ธ.ค. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่ มูลนิธิวิจัยและบริการการศึกษาเพื่อสาธารณะ (Frep Foundation)

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
4 ธ.ค. 62

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงาน Meet The Team: ประชาคมคณะวิทยาศาสตร์ พบคณบดีและผู้บริหาร

- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
4 ธ.ค. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับหนังสือจาก นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
4 ธ.ค. 62

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
26-27 พ.ย. 62

บุคลากรงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “UX / UI Design”

- สถาบันวิจัยประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล
14 พ.ย. 62

ดร.เยาวรินทร์ นครภักดี ภาควิชาพยาธิชีววิทยา และ Prof. Seiji Okada จาก Kumamoto University เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
13 พ.ย. 62

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
12 พ.ย. 62

การใช้โปรแกรม Mendeley เพื่อสร้างบรรณานุกรมและเครือข่ายงานวิจัย รุ่นที่ 2

13:30-15:30 P114
6 พ.ย. 62

อบรมการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยเครื่องมือกลาง (CIF) เรื่อง การจัดทำภาพข่าวกิจกรรม โดยใช้ WordPress

10.00-12.00 P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
24 ต.ค. 62

ประชุมผู้ดูแลเว็บไซต์ เรื่อง "Share & Learn การพัฒนาเว็บไซต์ในปีงบประมาณ 2563"

10.30-13.00 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
21 ต.ค. 62

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ และร่วมฟังปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 25

- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
12 ต.ค. 62

ดร.พินัย สิริเกียรติกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมทีมงานบันทึกภาพตึกกลมและอาคารเรียน

- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
11 ต.ค. 62

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
26 ก.ย. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่
โรงเรียนบ้านปากคลอง 31 จังหวัดนครนายก

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
25 ก.ย. 62

งานสารสนเทศฯ ร่วมงาน "วิทยากษีณานุสรณ์ 62"

12.00-13.00 P114
20 ก.ย. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่
โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง จังหวัดบุรีรัมย์

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
4 ก.ย. 62

อบรมการสร้างเว็บไซต์ งานบริหารและธุรการและงานตรวจสอบภายใน โดยใช้ WordPress

12.00-13.00 P114
3 ก.ย. 62

บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การจัดทำคลังความรู้จดหมายเหตุดิจิทัล"

- อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
2 ก.ย. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับหนังสือจาก
กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
29 ส.ค. 62

บุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
27-29 ส.ค. 62

Mini Bookfair ครั้งที่ 12

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
21 ส.ค. 62

งานสารสนเทศฯ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
21 ส.ค. 62

โครงการแบ่งปันความรู้ เรื่อง "การใช้ Microsoft Office Word"

12.00-13.00 P114
20 ส.ค. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่
โรงเรียนบ้านหลุมข้าว จังหวัดลพบุรี

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
17 ส.ค. 62

งานสารสนเทศฯ จัดสัมนา ประจำปี 2562

- จ.ฉะเชิงเทรา
14 ส.ค. 62

งานสารสนเทศฯ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
13 ส.ค. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่
โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย จังหวัดอุดรธานี

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
9 ส.ค. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับหนังสือจาก
กลุ่ม ลูกพี่ Jennis BNK48 Fanclub และเพจ ก็อยากถ่าย

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
8 ส.ค. 62

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
6 ส.ค. 62

อบรมการปรับปรุงเว็บไซต์งานวิจัย โดยใช้ Visual Studio Code

13.30-16.00 P114
2 ส.ค. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
2 ส.ค. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
1 ส.ค. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่
สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
1 ส.ค. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับหนังสือจาก
สำนักงาน กสทช.

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
30 ก.ค. 62

รศ. ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง ภาควิชาเคมี ให้สัมภาษณ์ทีมงานรายการสารคดี กระจกหกด้าน

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
30 ก.ค. 62

IOP Publishing - Enhance your research

10:00-11:30 P114
26 ก.ค. 62

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
22 ก.ค. 62

อบรมการสร้างเว็บไซต์หน่วยเครื่องมือกลาง (CIF) โดยใช้ WordPress

13.30-16.00 P114
19 ก.ค. 62

อบรมการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อตกแต่งภาพ ประกอบรายวิชา SCPL291

09.00-12.00 P114
10 ก.ค. 62

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงาน 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
2 ก.ค. 62

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการเลือกวารสารสู่ความสำเร็จในการตีพิมพ์"

09.00-16.00 P114
1 ก.ค. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับหนังสือจาก
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
28 มิ.ย. 62

อบรมการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 33

13:30-15:00 P114
28 มิ.ย. 62

อบรมการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อตกแต่งภาพ ประกอบรายวิชา SCPL291

09.00-12.00 P114
26-28 มิ.ย. 62

บุคลากรสารสนเทศฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 39 (39th WUNCA)

- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
25 มิ.ย. 62

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
21 มิ.ย. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
20 มิ.ย. 62

คณะกรรมการ AUN-QA สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
20 มิ.ย. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับหนังสือจาก
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 24

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
7 มิ.ย. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับหนังสือจาก
บริษัท สยามนนท์ กรุ๊ป จำกัด

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
31 พ.ค. 62

ศาสตราจารย์ ดร.ดิษยา รัตนากร เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
29 พ.ค. 62

เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X9 ขั้นสูง รุ่นที่ 20

13.30-16.00 P114
29 พ.ค. 62

Patent searching with Scopus

09.00-11.00 P114
24 พ.ค. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่
ชมรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหิดล

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
23 พ.ค. 62

บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าดูงานระบบประตูอัตโนมัติ

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
21 พ.ค. 62

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดี กิจกรรมตอบคำถาม ครั้งที่ 5 ในโอกาส 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
16 พ.ค. 62

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X9" รุ่นที่ 68

13.30-16.00 P114
15 พ.ค. 62

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงาน 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2/2562

- หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
13 พ.ค. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่
สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้านพิชิตใจ)

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
8 พ.ค. 62

อบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 29

13.30-16.00 P114
7 พ.ค. 62

โครงการแบ่งปันความรู้ผู้ดูแลเว็บไซต์ เรื่อง "การจัดทำเว็บไซต์ด้วย Bootstrap" รุ่นที่ 2

09.00-16.00 P114
2 พ.ค. 62

การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อตกแต่งภาพ ประกอบรายวิชา SCPL291 นิทัศน์ทางวิทยาศาสตร์

13.30-16.00 P114
2 พ.ค. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่
ดร.โชคธำรงค์ จงจอหอ จากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
30 เม.ย. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับหนังสือจาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (AIS)

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
30 เม.ย. 62

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การใช้ MS Word สำหรับเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์ รุ่นที่ 13

13.30-15.30 P114
29 เม.ย. 62

โครงการแบ่งปันความรู้ผู้ดูแลเว็บไซต์ เรื่อง "การจัดทำเว็บไซต์ด้วย Bootstrap" รุ่นที่ 1

09.00-16.00 P114
25 เม.ย. 62

การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อตกแต่งภาพ ประกอบรายวิชา SCPL291 นิทัศน์ทางวิทยาศาสตร์

13.30-16.00 P114
23 เม.ย. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับหนังสือจาก นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
19 เม.ย. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับหนังสือจาก นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
10 เม.ย. 62

SCAN606 Advanced Topics in Cellular and Structural Biology

13.30-16.00 P114
9 เม.ย. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับหนังสือจาก
บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
9 เม.ย. 62

บุคลากรสารสนเทศฯ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์

- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
4 เม.ย. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
4 เม.ย. 62

ต้อนรับคณะกรรมการ AUN-QA สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
4 เม.ย. 62

การใช้โปรแกรม Mendeley เพื่อสร้างบรรณานุกรมและเครือข่ายงานวิจัย

- P114
4 เม.ย. 62

บุคลากรสารสนเทศฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงาน 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2562

- ห้องประชุมหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
3 เม.ย. 62

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
2 เม.ย. 62

กิจกรรมตอบคำถามครั้งที่ 2 ในโอกาส 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
29 มี.ค. 62

บุคลากรสารสนเทศฯ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 หลักสูตร "การทำ SEO แบบมืออาชีพ : Backlink Strategy" 

- คณะศิลปศาสตร์
26 มี.ค. 62

National University of Malaysia (UKM) เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
25 มี.ค. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับหนังสือจาก นักศึกษาสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
22 มี.ค. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
19 มี.ค. 62

ประชุมผู้ดูแลเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

13.30-15.30 ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
14 มี.ค. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับหนังสือจาก โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 พร้อมกับเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
11 มี.ค. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
2 มี.ค. 62

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 61 ของการก่อตั้ง และ 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

10.00-12.00 ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
1 มี.ค. 62

กิจกรรมตอบคำถามครั้งที่ 1 ในโอกาส 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
22 ก.พ. 62

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 13

- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
21 ก.พ. 62

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 13

- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
20 ก.พ. 62

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 13 และพิธีเปิด

- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
14 ก.พ. 62

รับบริจาคตำราวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเอเชียน

- ม.เอเชียน จ.ชลบุรี
13 ก.พ. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
มอบหนังสือ ให้แก่กลุ่มคนรักเด็ก เพื่อสนับสนุนโครงการทำห้องสมุดให้เด็ก ๆ

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
13 ก.พ. 62

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X8 " (English Version) รุ่นที่ 14

13.30-16.00 P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
25 ม.ค. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่
โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง จังหวัดนครราชสีมา

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
24 ม.ค. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับหนังสือจาก นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
23 ม.ค. 62

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X8 รุ่นที่ 13

13.30-16.00 P114
15 ม.ค. 62

บุคลากรงานพัฒนาและสร้างประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยี ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
9 ม.ค. 62

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่
เจ้าหน้าที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
4-6 ม.ค. 62

บุคลากรสารสนเทศฯ ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2562

- จังหวัดนครราชสีมา

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2563
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2562
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2561
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2560
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2559
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2558
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2557
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2556
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2555
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2554
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2553
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2552
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2551
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2550
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2549
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2548
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2547
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2546