ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน 2562)

นายอภิชัย อารยะเจริญชัย หัวหน้าหน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงาน 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าว : หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล