ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม 2562)

กิจกรรมงาน Mini Bookfair ครั้งที่ 12

กิจกรรมงาน Mini Bookfair เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน การวิจัยของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยร่วมคัดสรรหนังสือเข้าห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ให้ตรงตามความต้องการและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน การวิจัยของบุคลากรและนักศึกษา ในวันที่ 27-29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข