ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษภาคม 2562)

อบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 29

อบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 29 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114