ภาพข่าวและกิจกรรม (กรกฎาคม 2562)

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการเลือกวารสารสู่ความสำเร็จในการตีพิมพ์"

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการเลือกวารสารสู่ความสำเร็จในการตีพิมพ์" โดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร หัวหน้าแผนกสนับสนุนทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นวิทยากร เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114