ภาพข่าวและกิจกรรม (กรกฎาคม 2562)

IOP Publishing - Enhance your research วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (P114)