ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษภาคม 2562)

Patent searching with Scopus

แนะนำการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรด้วยฐานข้อมูล Scopus ความรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตร พร้อมทดลองสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรจากฐานข้อมูล Scopus โดย ดร.เกวลิน ธนสารสมบัติ จาก บริษัท Elsevier เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-11.00 น.