ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน 2562)

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

วันที่ 3 เมษายน 2562 อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและสารสนเทศ พร้อมทั้ง คุณกนกพร งามสว่างรุ่งโรจน์ บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ให้การต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมนำชมบริการ หอเกียรติยศนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข และ Stang Co-working space