ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษภาคม 2562)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X8" รุ่นที่ 68

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X9" รุ่นที่ 68 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114