ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน 2562)

ฝึกอบรม การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อตกแต่งภาพ ประกอบรายวิชา SCPL291 นิทัศน์ทางวิทยาศาสตร์

นายอภิชัย อารยะเจริญชัย หัวหน้าหน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกอบรม การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อตกแต่งภาพ ประกอบรายวิชา SCPL291 นิทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาภาควิชาพฤกษศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 จำนวน 45 คน