ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษภาคม 2562)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือให้แก่ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้านพิชิตใจ)

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 3,000 เล่ม และวารสาร จำนวน 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 3,200 เล่ม ให้แก่สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้านพิชิตใจ) เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของสถานฟื้นฟูฯ ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ป่วย และส่งเสริมการเรียนการสอนของสถานฟื้นฟูฯ มากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในสถานฟื้นฟูฯ และชุมชนสืบไป