ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมภาพันธ์ 2562)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ ให้แก่กลุ่มคนรักเด็ก เพื่อสนับสนุนโครงการทำห้องสมุดให้เด็ก ๆ
โดยทางกลุ่มจะนำหนังสือที่ได้รับ มอบให้แก่โรงเรียนบ้านน้ำพุ (ห้องเรียนสาขาเขาเหล็ก) จังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียนที่ทางกลุ่มได้จัดสร้างไว้เมื่อปี 2561 เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์
และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป จำนวน 1,600 เล่ม และวารสาร จำนวน 300 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,900 เล่ม
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข