ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษภาคม 2562)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือให้แก่ อ.ดร.โชคธำรงค์ จงจอหอ จากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 200 เล่ม ให้แก่ อ.ดร.โชคธำรงค์ จงจอหอ จากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ เพื่อสนับสนุนห้องสมุดของวิทยาเขตที่จัดตั้งใหม่และยังขาดแคลนทรัพยากรสารสนเทศ เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในมหาวิทยาลัยและชุมชนสืบไป