ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมภาพันธ์ 2562)

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 13 และพิธีเปิด
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จัดพิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 13 เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณเวทีกิจกรรมตึกกลม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.ระพี บุญเปลื้อง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และคณาจารย์อาวุโสได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สถิตย์ สิริสิงห์ รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล ไชยคำ รองศาสตราจารย์จินดา นัยเนตร รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต ดำรงผล และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด ร่วมในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิด รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์อาวุโส และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมฟังเสวนาวาไรตี้ตอน "เกษียณสบาย สไตล์คนโสด" โดยวิทยากรรับเชิญ ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับความจำเป็นและกลวิธีในการบริหารการเงินส่วนบุคคล สำหรับวางแผนการใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณ มีนักศึกษาและผู้ร่วมงานสนใจร่วมฟังเสวนาเป็นจำนวนมาก พร้อมกับการถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่าย IPTV ของมหาวิทยาลัยมหิดล

มหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ชาวคณะวิทยาศาสตร์ และประชาชนผู้สนใจ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน อันเป็นรากฐานสำคัญมีการพัฒนาตนเอง มีการออกร้านจำหน่ายหนังสือในราคาพิเศษและกิจกรรมเสริมความรู้อื่น ๆ ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 ในวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ติดตามข้อมูลการจัดงานเพิ่มเติมที่ https://stang.sc.mahidol.ac.th/bookfair