ภาพข่าวและกิจกรรม (กันยายน 2562)

บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การจัดทำคลังความรู้จดหมายเหตุดิจิทัล"

นายอภิชัย อารยะเจริญชัย หัวหน้าหน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การจัดทำคลังความรู้จดหมายเหตุดิจิทัล" ให้แก่บุคลากรของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์