ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน 2562)

บุคลากรสารสนเทศฯ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์

วันที่ 9 เมษายน 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล