ภาพข่าวและกิจกรรม (กรกฎาคม 2562)

อบรมการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อตกแต่งภาพ ประกอบรายวิชา SCPL291

นายอภิชัย อารยะเจริญชัย หัวหน้าหน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกอบรม การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อตกแต่งภาพ ประกอบรายวิชา SCPL291 นิทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร และสาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 16 คน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562