ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมภาพันธ์ 2562)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X8 " (English Version) รุ่นที่ 14
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:30-16:00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (P114)