ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2562)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือให้แก่โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 25 มกราคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 870 เล่ม และวารสาร จำนวน 260 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,130 เล่ม ให้แก่โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน อันส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและสร้างคุณลักษณะสนใจใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป