ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2562)

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2562
หลักสูตร วัฒนธรรมองค์กร และการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม
วันที่ 4-6 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา