ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน 2562)

การใช้โปรแกรม Mendeley เพื่อสร้างบรรณานุกรมและเครือข่ายงานวิจัย

วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 13:30-16:00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (P114)